Reglement van inwendige orde


Algemene vergadering

De uitnodiging tot de algemene vergadering zal tenminste 30 dagen voor de geplande datum worden verstuurd aan de leden en de agenda van deze vergadering vermelden.

Alle communicatie van het bestuur naar de leden gebeurt elektronisch.

Om de twee jaar zal tijdens de algemene vergadering worden overgegaan tot de verkiezing van de helft van de bestuursraad, namelijk twee huisartsen en twee geneesheer-specialisten. De stemmingen gebeuren bij handopsteking, tenzij bij materies waarbij geheimhouding voorzien is in de statuten.

De leden die op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich mits een schriftelijke volmacht door een ander lid laten vervangen. Elk lid kan slechts houder zijn van twee volmachten.
Nadat door de algemene vergadering bij geheime stemming zal zijn overgegaan tot de aanduiding van de kandidaten die als lid van de bestuursraad in aanmerking worden genomen, zullen de openstaande plaatsen in volgorde van de meest behaalde stemmen verdeeld worden tot volledige volzetting van devacante plaatsen, rekening houdend met de bepalingen van art.13.
Bij gelijke stemming van een of meerdere kandidaten die in aanmerking komen voor de laatst te begeven plaatsen zal een tweede stemronde tussen die kandidaten worden georganiseerd waarbij deze kandidaten, die de meeste stemmen behalen in deze stemronde, in de volgorde van behaalde stemmen de resterende effectieve plaats(en) als lid van de bestuursraad zullen worden toegewezen tot het aantal van acht is bereikt.

Voorzitter

De nieuw verkozen bestuursraad zal de voorzitter aanduiden. Indien hierbij niet tot een consensus wordt gekomen, wordt aan de algemene vergadering gevraagd om de voorzitter aan te duiden bij gewone meerderheid en dit door handopsteking.

Bestuurraad

De bestuursraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen of telkens dit nodig wordt geacht. Voor de gewone vergadering van de bestuursraad zal minstens 10 dagen vooraf een uitnodiging worden verstuurd door de voorzitter die de agenda opstelt. De bestuursraad neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.
De bestuursraad stelt op de eerste bestuursvergadering van het werkjaar twee commissarissen aan die de boekhouding van de vereniging controleren en hierover verslag uitbrengen in de algemene vergadering.

Accreditering

De accreditering voor bijgewoonde bij- en nascholingsbijeenkomsten is alleen voorzien voor leden. Niet-leden die vergaderingen toch bijwonen, kunnen hiervoor alleen accreditering krijgen mits het betalen van een bijzondere bijdrage waarvan de hoogte zal bepaald worden door de bestuursraad.

Adreswijziging

Elk lid is verantwoordelijk voor het meedelen aan de secretaris van de vereniging van wijzigingen van zijn/haar adres en voornamelijk wijzigingen in zijn/haar e-mailadres.

Lidgeld

Nieuwe startende artsen moeten het eerste jaar geen lidgeld betalen.
De aanvraag tot betaling van het lidgeld wordt opgestuurd in de tweede helft van maart. Alle leden krijgen tot eind april de tijd om te betalen. Een eenmalige rappel wordt toegestuurd waarbij men de kans krijgt om tot 15 mei om het lidgeld te betalen. Vanaf 1 juni telt de nieuwe ledenlijst als accrediteringslijst. Vanaf 1 juni krijgen niet-betalende leden geen uitnodigingen meer en vervalt de mogelijkheid op verwerven van accrediteringspunten (de naam zal niet meer op de accrediteringslijst staan. Met de hand toegevoegde namen worden niet geaccepteerd).