Gecoördineerde Statuten


NAAM – DUUR – MAATSCHAPPELIJK DOEL

Art. 1

De vereniging draagt de naam: “Geneeskundige Kring Oudenaarde”, afgekort GKO.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de penningmeester (gerechtelijk arrondissement Oudenaarde). Haar activiteit strekt zich uit over het Belgische grondgebied. Haar voertaal is het Nederlands.
De vereniging staat open voor alle artsen en apothekers-biologen (deze laatsten gemakshalve hierna bij de artsen-specialisten genoemd) die er zich toe verbinden de bepalingen van onderhavige statuten, de beslissingen van de bestuursraad en van de algemene vergadering na te leven, en de regels van de collegialiteit te eerbiedigen.

 

Art. 2

De vereniging is opgericht in 1974 voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik ontbonden worden.
De stichtende leden zijn

 1. Daem Herman, geneesheer, F. Vanderscheldenstraat 58, 9700 Oudenaarde
 2. De Cannière Oger, geneesheer, Fietelstraat 50, 9700 Oudenaarde
 3. De Vos Pierre, geneesheer, Beverestraat 117, 9700 Oudenaarde
 4. De Wolf Louis, geneesheer, Baarstraat 53, 9700 Oudenaarde
 5. Dossche Willy, geneesheer, Blekerijstraat 4, Kruishoutem
 6. Santens Pierre, geneesheer, Stationsstraat 21, 9700 Oudenaarde
 7. Van der Hauwaert Jules, geneesheer, Neerstraat 64, 9660 Brakel
 8. Verspeelt Robert, geneesheer, Oudenaardsesteenweg 121, 9790 Wortegem-Petegem

De oprichtingsstatuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 september 1974 (akte nr 5939). In geval van strijdigheid tussen deze statuten en de huidige statuten zijn het deze laatste die van toepassing zijn.

Art. 3

De vereniging heeft tot doel de wetenschappelijke vorming en de beroepsbelangen van de leden te bevorderen. Dit doel wordt ondermeer bewerkstelligd door:

 • het organiseren van wetenschappelijke activiteiten, met als doel de bij- en nascholing van de leden te verzekeren.
 • het organiseren van de accreditering.
 • het verlenen van hulp om bestaande problemen of moeilijkheden op te lossen of te voorkomen.
 • het behartigen van de belangen van de aangesloten leden zowel op materieel, cultureel, als wetenschappelijk gebied.
 • Het bevorderen van de geneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze.
 • Het bevorderen van de relaties tussen de huisartsen en de artsen- specialisten in de regio, eveneens de relatie met de beoefenaars van paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de overheid.

LIDMAATSCHAP

Art. 4

Elke arts of apotheker-bioloog kan lid worden van de vereniging. Het eerste onvolledig jaar waarin men aansluit wordt beschouwd als een voorlopig lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt effectief bij betaling van het lidgeld. Het werkjaar vangt aan op 1 januari.

Art. 5

De effectieve leden betalen aan de vereniging een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag wordt bepaald door de bestuursraad. Bij niet betaling een maand na datum van eisbaarheid zendt de penningmeester een aanmaning. Het effectief lid dat zijn jaarlijks lidgeld niet heeft gestort voor eind mei wordt als ontslagnemend beschouwd.
Het maximumbedrag van het lidgeld bedraagt 500 euro.

Art. 6

Een lid kan op elk ogenblik uit de vereniging treden mits schriftelijke melding ervan bij de voorzitter. Het niet betalen van het lidgeld komt de facto overeen met ontslag. De gestorte lidgelden blijven eigendom van de vereniging.

Art. 7

De bestuursraad kan de nodige maatregelen nemen tegen de leden die, naast weigering van betaling, zich niet gedragen naar de algemene regels door deze statuten voorgeschreven. Dit kan ook wanneer het betreffende lid zich niet gedraagt conform de waardigheid van het geneeskundig beroep of wanneer hij aan een ander lid morele of materiële schade berokkent. Dit kan ook als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De maatregelen die kunnen worden genomen door de bestuursraad na de betrokken persoon te hebben gehoord, zijn naargelang de ernst van het vergrijp: berisping, schorsing, uitsluiting.

De schorsing kan ten hoogste uitwerking hebben voor een termijn van 6 maanden. De verlenging ervan kan alleen beslist worden, bij geheime stemming met tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in de algemene vergadering welke daartoe is samengeroepen binnen de twee maanden voor het einde van de schorsing.

De uitsluiting wordt automatisch omgevormd tot een tijdelijke schorsing in afwachting dat de algemene vergadering, samengeroepen binnen de twee maanden na de uitspraak, bij geheime stemming zal hebben beslist met tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen over het haar door de bestuursraad gedane voorstel tot uitsluiting. De betrokkene moet worden verzocht en toegestaan zich te verdedigen in de algemene vergadering.

Art. 8

De bovengenoemde sancties zullen door de bestuursraad worden genomen op voorstel van een van de leden van de bestuursraad en nadat bij geheime stemming er zal over beslist zijn door 2/3 van de uitgebrachte of vertegenwoordigde stemmen.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 9

De algemene vergadering wordt samengesteld uit al de effectieve leden die conform art. 4 aan hun betalingsplicht hebben voldaan en op het tijdstip van deze algemene vergadering niet geschorst of uitgesloten zijn van het lidmaatschap.

Art. 10

De jaarlijkse algemene vergadering heeft telkens plaats in september.
Deze algemene vergadering is gewijd aan

 • het verslag van het voorbije werkjaar
 • het financieel verslag uitgebracht door 2 commissarissen en de goedkeuring van de rekeningen die op 31 december van het vorig jaar zijn afgesloten. Als de rekeningen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden goedgekeurd volgt een “décharge” van de penningmeester.

Art. 11

Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen wanneer minstens tien leden dit schriftelijk vragen aan de voorzitter met opgave van het voorwerp der gevraagde samenkomst. In voorkomend geval zal deze buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen door de voorzitter binnen de maand na ontvangst van het verzoek tot samenroeping.

Art. 12

De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in rechte. In geval van verhindering zal de voorzitter vertegenwoordigd worden door de eerste ondervoorzitter en bij diens verhindering door het oudste aanwezige lid van de bestuursraad.

BESTUUR

Art. 13

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad bestaande uit acht leden. De functies in de bestuursraad zijn: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de accrediteringsverantwoordelijke, de verantwoordelijke voor de sport- en cultuurevenementen en een verantwoordelijke voor de bijscholing.
De bestuursraad heeft de volheid van bevoegdheid.
De bestuursraad verdeelt de mandaten onder zich.
Indien de voorzitter niet in staat is zijn taak uit te oefenen zal tot de eerstvolgende algemene vergadering zijn taak worden waargenomen door in volgorde: de ondervoorzitter, de secretaris, het oudste aanwezige lid.

De bestuursraad zal bestaan uit 4 huisartsen en 4 artsen-specialisten.

Art. 14

De leden van de bestuursraad zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de effectieve leden van de vereniging.
De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar.
Elk bestuurslid kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen met gewone meerderheid. Wanneer een bestuurslid een schorsing of uitsluiting krijgt als lid van de vereniging, geldt dat ook voor zijn bestuursfunctie.

Art. 15

De secretaris maakt een verslag dat zal worden bijgehouden. Het verslag wordt in de eerstkomende vergadering door het bestuur besproken en goedgekeurd.

Art. 16

De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven evenals de roerende en onroerende goederen van de vereniging conform de voorschriften van de gecoördineerde wetgeving op de beroepsverenigingen.
Hij is verantwoordelijk voor de boekhouding en houdt daartoe de nodige registers bij. Elke uitgave dient te worden voorgelegd aan de bestuursraad, die er zijn goedkeuring dient aan te verlenen.
De penningmeester is belast met het innen van de bijdragen van de leden.
De penningmeester zal tevens een lijst bijhouden van de leden met de naam, voornaam, adres en e-mailadres.

Art. 17

De ondervoorzitter helpt de voorzitter in het vervullen van zijn taken en vervangt hem in geval van verhindering.

Art. 18

De accrediteringsverantwoordelijke houdt de aanwezigheden van de leden bij op aanwezigheidslijsten. De aanwezigheden worden doorgegeven aan het RIZIV met de daartoe speciaal voorziene software.

Art. 19

De sport- en cultuurverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele of sportieve evenementen. Hij staat tevens in voor het organiseren van het jaarlijkse avondfeest.

Art. 20

De verantwoordelijke voor de bijscholing staat in voor de praktische organisatie van de bijscholingsactiviteiten.

Art. 21

De bestuursraad is gemachtigd, in belangrijke aangelegenheden of telkens wanneer hij dit nodig acht, uit of buiten de leden van de vereniging het nodige advies in te winnen en/ of hulporganen te raadplegen en samen te stellen. Ook voor de regeling van aangelegenheden die niet tot het specifieke medische domein behoren, kan beroep worden gedaan op deskundigen terzake.

HET VERMOGEN

Art. 22

Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen die zij onder bezwarende of kosteloze titel heeft verkregen en die de wet haar toestaat te bezitten. Het maatschappelijk kapitaal zal worden gevormd door de lidgelden van de werkende leden, de giften en legaten van particulieren, de toelagen van overheidswege en andere voordelen die de vereniging wettelijk mag genieten.

Art. 23

Voor de vereffening van de maatschappelijke uitgaven mag de bestuursraad gebruik maken van een bank- of postrekening op naam van de vereniging.
De niet gebruikte gelden mogen geplaatst worden bij een eersterangs financiële instelling of belegd in fondsen uitgegeven door openbare instellingen en besturen.

Art. 24

Bij ontbinding van de VZW gaat het resterend saldo, na betaling van de schulden, naar één of meerdere verenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best overeenkomt met dat van de Geneeskundige Kring Oudenaarde.

STATUTENWIJZIGING – GESCHILLENBESLECHTING - ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Art. 25

Overeenkomstig art. 4, 8°, 2de lid, van de wet 31 maart 1898 kan slechts tot ontbinding van de vereniging of tot wijziging van de statuten en het reglement van inwendige orde geldig worden overgegaan mits het akkoord van ten minste drie vierde leden van de vereniging op een daartoe speciaal samengeroepen algemene vergadering bestaande uit ten minste de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden.
De leden welke op deze vergadering niet aanwezig kunnen zijn kunnen zich mits een schriftelijke volmacht door een ander lid laten vervangen. Elk lid kan slechts houder zijn van 2 volmachten.
Indien deze algemene vergadering samengeroepen tot het beslissen omtrent de ontbinding van de vereniging of tot statutenwijziging niet voldoende in aantal is bij deze samenkomst, zal een nieuwe algemene vergadering worden samengeroepen met hetzelfde doel. Deze vergadering zal geldig beslissen over de voorgestelde bepalingen ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 26

De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. Het netto resterend vermogen van de vereniging zal bij liquidatie als volgt worden besteed: het bedrag van giften en legaten zoals ontvangen keert terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of rechthebbenden voor zoverre er recht tot terugneming is bedongen in de akte van schenking en de vordering tot terugneming is ingesteld binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de akte van ontbinding.
Het overige actief, na aftrek van aan vereniging gedane giften en legaten, zal door de algemene vergadering worden toegekend en aangewezen aan een soortgelijke of aanverwante vereniging. De aanwijzing hiervan kan maar uitwerking hebben voor zover aan de goederen gegeven bestemming door de Raad van State in overeenstemming wordt geacht met de wet dd. 31 maart 1898 voornoemd.

Art. 27

De bestuursraad zoekt in gemeen overleg met de tegenpartij naar middelen om ieder geschil waarbij de vereniging betrokken is, door verzoening of door een beslissing van de scheidsrechters bij te leggen.
Geschillen die in de vereniging ontstaan over de toepassing van de statuten en reglementen, worden altijd beslecht door scheidsrechters, uit de leden gekozen en door de betrokken partijen benoemd. Bij staking van stemmen worden de geschillen beslecht door een derde scheidsrechter, die door de beide andere of, als zij weigeren, door de voorzitter van de vereniging wordt benoemd. De beslissing van de scheidsrechters is definitief.

Art. 28

De bestuursraad stelt een reglement van inwendige orde op tot uitvoering van deze statuten. Alvorens te worden toegepast, moet het samen met de statuten ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren en door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. Dezelfde procedure wordt in acht genomen voor eventuele wijziging van dat reglement.

Art. 29

Onderhavige statuten alsook alle akten tot wijziging of tot vrijwillige ontbinding hebben slechts uitwerking nadat deze zijn neergelegd, bekrachtigd en bekendgemaakt overeenkomstig art. 1 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 inhoudende de coördinatie van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en de wet van 23 december 1946 houdende de instelling van de Raad van State.
Eventuele wijzigingen aan onderhavige statuten dienen aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren voorgelegd te worden, vooraleer de algemene vergadering erover beslist.
Deze statuten treden in de plaats van de statuten van 11 juni 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 1974.

Aldus aangenomen te Oudenaarde op de Algemene Vergadering van 3-5-2011

Fedor Platteau
Voorzitter
Mia Slabbaert
Secretaris
Vanslembrouck
Penningmeester