Ombudsdienst


Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis streven alle artsen en ziekenhuismedewerkers ernaar om jou dagelijks te omringen met de beste zorgen. Ondanks deze inzet is het mogelijk dat bepaalde zaken toch niet lopen zoals verwacht of dat er ongenoegen ontstaat.

Een gesprek kan helpen


Een gesprek met de betrokken hulpverlener of de dienstverantwoordelijke kan helpen om misverstanden op te helderen of zaken te corrigeren. Dit is veelal de snelste en eenvoudigste oplossing. Indien een gesprek met de zorgverlener niet mogelijk is of niet in een genoegdoening resulteert, dan kan je steeds de ombudsdienst contacteren. Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn jouw rechten als patiënt?


Sinds 2002 beschikt België over een wet m.b.t. de rechten van de patiënt (22 augustus 2002, BS 26/09/02). Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende patiëntenrechten.

recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op de best mogelijke dienstverstrekking, rekening houdend met de medische kennis en de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt zonder enig onderscheid in bv. nationaliteit, sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging. Ook menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van patiënten moeten gerespecteerd worden.

recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

Je hebt het recht zelf te kiezen naar welke zorgverlener je gaat en kan die keuze ook op elk moment herzien. In sommige gevallen kan dit recht beperkt zijn, bv. als er noodzaak is aan dringende medische hulp. De zorgverlener kan ook een patiënt weigeren om persoonlijke of beroepsredenen, maar níét in geval van nood.

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je hebt het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Informatie over jouw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij voor de bescherming van de volksgezondheid (besmettingsrisico). Tenzij de patiënt toestemt, zijn bij de verstrekking van medische zorgen enkel zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij jouw onderzoek of behandeling. Het is mogelijk dat je behandeld of verzorgd wordt door artsen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding, maar hiervoor wordt steeds toestemming gevraagd.

Meer informatie hierover?

https://www.azoudenaarde.be/patienten/meer-info/104-wet-op-de-bescherming-van-de-persoonlijke-levenssfeer-8-12-1992

recht op informatie over de gezondheidstoestand

Je hebt recht op volledige en duidelijke informatie over jouw gezondheidstoestand (de diagnose), de vermoedelijke evolutie ervan en de voorgestelde behandeling. Indien je liever geen informatie wenst, moet de zorgverlener dit respecteren, tenzij er mogelijk anderen in gevaar komen (bv. besmettingsgevaar). In zo’n geval moet de zorgverlener wel eerst overleggen met een andere beroepsbeoefenaar en de vertrouwenspersoon.

recht op toestemming over de behandeling

Je hebt recht om vrije en geïnformeerde toestemming te geven alvorens een behandeling gestart wordt. Om die beslissing te kunnen nemen, heb je dus alle informatie nodig over de behandeling. In AZ Oudenaarde kiezen we ervoor om jou die toestemming schriftelijk te laten geven met een informatie- en toestemmingsformulier. Je hebt ook recht om een behandeling te weigeren, deze weigering wordt dan in het dossier genoteerd. Uitzondering is een dringende spoedingreep, waarbij het niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te vragen.

Bovendien heb je als patiënt het recht om van de beroepsbeoefenaar te vernemen of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is.

recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier

AZ Oudenaarde is verplicht om jouw identiteitsgegevens en medische informatie zorgvuldig en veilig te bewaren in een medisch dossier. Je hebt het recht om dit dossier in te kijken of om een afschrift te vragen.

Verzoek tot inzage patiëntendossier

 • Je kan een belangrijk deel van jouw medische gegevens rechtstreeks raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be, onder ‘rapporten en resultaten’.
 • AZ Oudenaarde maakt ook deel uit van het digitaal samenwerkingsplatform COZO. Als je voor het eerst naar het ziekenhuis komt, zal een medewerker van de opnamedienst je informeren over dit samenwerkingsplatform en zal je daarna toestemming vragen. Jouw toestemming of weigering wordt vastgelegd in onze systemen en wordt ook naar COZO doorgegeven. Je kan zelf via deze website toegang krijgen tot jouw gegevens. Je krijgt een beveiligde toegang aan de hand van je eID of via Itsme®.

Lees ook onze brochure: “Zijn jouw gegevens veilig? Bescherming van persoonsgegevens.”

Verzoek tot afschrift patiëntendossier

Indien je andere gegevens dan beschikbaar via www.mijngezondheid.belgie.be wenst, kan je een afschrift van jouw medisch dossier vragen in het ziekenhuis. Download daarvoor dit pdf-document, vul het in en bezorg het ons.

Verzoek tot inzage patiëntendossier van een overleden patiënt

Een verzoek tot inzage van het patiëntendossier van een overleden patiënt indienen, kan door dit document in te vullen.

recht op klachtenbemiddeling

Vind je dat één van jouw rechten geschonden is? In dat geval kan je klacht neerleggen bij de ombudsdienst. De ombudspersoon vormt een eerste opvangnet en organiseert indien nodig een bemiddelingsgesprek tussen de verschillende partijen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan zorgt de ombudspersoon voor verdere informatie over alternatieve wegen om de rechten van de patiënt verder op te nemen.

recht op een aangepaste pijnbestrijding

Je hebt recht op pijnbestrijding. De zorgverlener moet aandacht hebben voor het voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten van pijn.

Meer informatie over de pijnmeting in AZ Oudenaarde vind je in deze brochure.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Als patiënt heb je het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon zijn die door jou aangewezen wordt om je bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over jouw gezondheidstoestand, bij de inzage van je patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. 

Door het invullen van dit document kan je een vertrouwenspersoon aanstellen.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger

Indien de patiënt niet in staat is om zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van de patiënt. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat.

Door het invullen van dit document kan je een vertegenwoordiger aanstellen.

Hoe een klacht indienen


Je kan jouw suggesties, vragen of klachten bezorgen aan de ombudsdienst.
De ombudsvrouw kan op verschillende manieren gecontacteerd worden.

 • Schriftelijk ter attentie van:
  AZ Oudenaarde
  t.a.v. de ombudsdienst
  Minderbroedersstraat 3
  9700 Oudenaarde
 • E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • Telefoon: 055 33 66 63
 • Fax: 055 33 66 95 (t.a.v. de ombudsvrouw)
 • Indien je een persoonlijk gesprek met de ombudsvrouw wenst, maak je best vooraf een telefonische afspraak. De ombudsvrouw kan je contacteren tijdens de kantooruren van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u.
 • Je kan ook het elektronisch formulier invullen. Dit wordt automatisch doorgestuurd naar de ombudsvrouw.

Noteer steeds jouw naam en adres, anonieme klachten kunnen niet worden behandeld.

De behandeling van jouw klacht


Na kennisname van jouw klacht ontvang je een ontvangstbevestiging. De ombudsvrouw bespreekt de klacht met de betrokken hulpverlener. De ombudsvrouw zal bij een klacht bemiddelen om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Als er binnen het ziekenhuis geen oplossing bereikt wordt, zal de ombudsvrouw jou informeren over andere instanties waar je eventueel terecht kan. De ombudsvrouw moet tijdens het volledige onderzoek een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht nemen.

Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met de ombudsvrouw of kan je het huishoudelijk reglement met betrekking tot de ombudsdienst nalezen.

Nuttige info


Je kan desgewenst deze PDF documenten downloaden:

Informatie over de rechtsverhoudingen binnen het ziekenhuis


Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid genoemd. Er zijn echter uitzonderingen op deze centrale aansprakelijkheid nl. t.a.v. beroepsbeoefenaars voor wie het ziekenhuis het anders heeft bepaald.

Met dit formulier word je geïnformeerd over de beroepsbeoefenaars waarvoor het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor diens tekortkomingen. Dit heeft tot gevolg dat je in deze gevallen de beroepsbeoefenaars zelf dient aan te spreken en niet het ziekenhuis.

Hierna vind je de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis-beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit.

Beroepsbeoefenaars Statuut Centrale aansprakelijkheid
van het ziekenhuis
Totale of
gedeeltelijke cat.
Arts Zelfstandig Neen Totale
Arts in opleiding Hebben geen rechtsverhouding met het ziekenhuis Neen Totale
Verpleegkundige,
vroedvrouw,
zorgkundige
aangeworven door het ziekenhuis
Werknemers Ja Totale
Kinesist Werknemers / Zelfstandig Ja/Neen Gedeeltelijke
Apotheker Werknemers Ja Totale
Apotheker (klinisch bioloog) Zelfstandig Neen Totale
Ergotherapeut aangeworven
door het ziekenhuis
Werknemers Ja Gedeeltelijke
Diëtist Werknemers Ja Totale
Laboranten aangeworven
door het ziekenhuis
Werknemers Ja Gedeeltelijke
Technisch medewerker
medische beeldvorming 
Werknemers  Ja Gedeeltelijke
Alle overige beroepsbeoefenaars
aangeworven door het ziekenhuis 
Werknemers  Ja Totale
Externe medewerkers zoals:
pedicure, kapster, schoonheidsspecialiste 
Zelfstandig Neen Totale

Indien je informatie wil verkrijgen over een individuele beroepsbeoefenaar kan je deze opvragen bij: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of via 055/33 66 63. Anonieme vragen worden niet beantwoord.