• Welkom
  • Patiënten
  • Patiëntenbegeleiding

Sociale dienst


Ziekte en een ziekenhuisopname kunnen heel wat teweegbrengen op emotioneel, relationeel, praktisch en administratief vlak. De sociale dienst kan ondersteuning, bemiddeling, advies en informatie bieden over:

  • financiële en administratieve taken zoals tegemoetkomingen, …
  • terugkeer naar huis met of zonder thuishulp,
  • opname in een kortverblijf, woonzorgcentrum, herstelkuur, …
  • familiale en persoonlijke zaken.

Lees verder

Pijnmanagement (algologisch team)

Heel wat patiënten worden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geconfronteerd met pijn. Een goede aanpak en opvolging van de pijn is dan ook zeer belangrijk. Een correcte pijnbehandeling verkleint namelijk de kans op complicaties, draagt bij tot een vlot herstel en kan de hospitalisatieduur verkorten.

Lees verder

Voedingsteam


In studies is aangetoond dat de voedingstoestand van de ziekenhuispatiënt mede bepalend is voor zijn verdere verblijf in het ziekenhuis.

Zo kan malnutritie (zowel overgewicht, ondergewicht als deshydratatie) bijdragen tot een verhoogd risico op complicaties, een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, een verlenging van de gemiddelde hospitalisatieduur en een toename van de algemene kosten voor de gezondheidszorg. Net daarom is AZ Oudenaarde het engagement aangegaan om de voedingstoestand van haar patiënten extra ter harte te nemen waardoor een nieuw opgericht voedingsteam in maart 2010 het eerste levenslicht zag.

Verder lezen

Interne liaison geriatrie (ILG)


Het team interne liaison geriatrie (ILG) zorgt ervoor dat patiënten ouder dan 75 jaar en opgenomen op een niet- geriatrische afdeling van kwaliteitsvolle geriatrische zorg kunnen genieten. Een multidisciplinair team - bestaande uit de geriater, de verpleegkundigen, de logopedist, de psycholoog, de ergotherapeut en de diëtist - begeleidt de patiënt, brengt eventuele problemen in kaart en verstrekt adviezen. Deze worden geformuleerd naar de behandelende arts, het verpleegteam en de huisarts.

Verder lezen

Psychologen


Staan ter beschikking voor psychologische begeleiding en ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Lees verder

Oncologisch team


De confrontatie met de diagnose kanker kan bij jou of jouw omgeving diverse vragen of onzekerheden oproepen. Meerdere gespecialiseerde diensten staan ter beschikking om je duidelijkheid en houvast te bieden.

Lees verder

Palliatief supportteam


Sommige mensen worden op een bepaald moment geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte. Wanneer behandelen met als doel genezing niet meer mogelijk is, verschuift onze aandacht naar een goede palliatieve zorg. Op dat moment kan het palliatief supportteam ingeschakeld worden.

Verder lezen

Ontslagmanagement


De verblijfsduur in het ziekenhuis wordt steeds korter. Hierdoor stijgt de vraag naar thuiszorg en andere tijdelijke opvangmogelijkheden voor zorgbehoevende personen. De ontslagmanager begeleidt de patiënt van bij de opname en bereidt samen met patiënt en familie het ontslag uit het ziekenhuis voor. Met toestemming van de patiënt worden de huisarts en de thuiszorg betrokken.

Verder lezen

De Commissie voor Medische Ethiek


In het AZ Oudenaarde is een Commissie voor Medische Ethiek (CME) actief. De CME beslist over het al dan niet doorgaan van klinische studies en buigt zich over diverse ethische vraagstukken zoals o.a. euthanasie, palliatieve sedatie, vrijheidsbeperkende maatregelen.

Iedereen kan een verzoek tot advies indienen. De vergaderingen verlopen achter gesloten deuren.