Wat zijn uw rechten als patiënt


Sedert 2002 beschikt België over een wet m.b.t. de rechten van de patiënt (22 augustus 2002, BS 26/09/02). Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende patiëntenrechten.

recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

U heeft recht op de best mogelijke dienstverstrekking, rekening houdend met de medische kennis en de beschikbare technologie. De diensten worden verstrekt zonder enig onderscheid in bv. nationaliteit, sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging. Ook menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van patiënten moeten gerespecteerd worden.

recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

U heeft recht zelf te kiezen naar welke zorgverlener u gaat en kan die keuze ook op elk moment herzien. In sommige gevallen kan dit recht beperkt zijn, bv. als er noodzaak is aan dringende medische hulp. De zorgverlener kan ook een patiënt weigeren om persoonlijke of beroepsredenen, maar níét in geval van nood.

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U heeft het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Informatie over uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij voor de bescherming van de volksgezondheid (besmettingsrisico). Tenzij de patiënt toestemt, zijn bij de verstrekking van medische zorgen enkel zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij uw onderzoek of behandeling. Het is mogelijk dat u behandeld of verzorgd wordt door artsen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding, maar hiervoor wordt steeds toestemming gevraagd.

Meer informatie hierover?

https://www.azoudenaarde.be/patienten/meer-info/104-wet-op-de-bescherming-van-de-persoonlijke-levenssfeer-8-12-1992

Lees ook onze brochure: “Zijn uw gegevens veilig? Bescherming van persoonsgegevens.”

recht op informatie over de gezondheidstoestand

U heeft recht op volledige en duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand (de diagnose), de vermoedelijke evolutie ervan en de voorgestelde behandeling. Indien u liever geen informatie wenst, moet de zorgverlener dit respecteren, tenzij er mogelijk anderen in gevaar komen (bv. besmettingsgevaar). In zo’n geval moet de zorgverlener wel eerst overleggen met een andere beroepsbeoefenaar en de vertrouwenspersoon.

recht op toestemming over de behandeling

U heeft recht om vrije en geïnformeerde toestemming te geven alvorens een behandeling gestart wordt. Om die beslissing te kunnen nemen, heeft u dus alle informatie nodig over de behandeling. In AZ Oudenaarde kiezen we ervoor om u die toestemming schriftelijk te laten geven met een informatie- en toestemmingsformulier. U heeft ook recht om een behandeling te weigeren, deze weigering wordt dan in het dossier genoteerd. Uitzondering is een dringende spoedingreep, waarbij het niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te vragen.

Bovendien heeft u als patiënt het recht om van de beroepsbeoefenaar te vernemen of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is.

recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier

AZ Oudenaarde is verplicht om uw identiteitsgegevens en medische informatie zorgvuldig en veilig te bewaren in een medisch dossier. U heeft het recht om dit dossier in te kijken of een afschrift te vragen.

U kan een belangrijk deel van uw medische gegevens rechtstreeks raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be , onder ‘rapporten en resultaten’. Indien u andere gegevens dan beschikbaar via deze website wenst, kan u een afschrift vragen van uw medisch dossier in het ziekenhuis. Hiervoor is het volgende PDF-document te downloaden:  Verzoek tot inzage of afschrift in het patiëntendossier, in te vullen en terug te bezorgen.

recht op klachtenbemiddeling

Vindt u dat één van uw rechten geschonden is? In dat geval kan u klacht neerleggen bij de ombudsdienst. De ombudspersoon vormt een eerste opvangnet en organiseert indien nodig een bemiddelingsgesprek tussen de verschillende partijen. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan zorgt de ombudspersoon voor verdere informatie over alternatieve wegen om de rechten van de patiënt verder op te nemen.

Meer informatie over de rol van de ombudsdienst vindt u hier: https://www.azoudenaarde.be/patienten/ombudsdienst

recht op een aangepaste pijnbestrijding

U heeft recht op pijnbestrijding. De zorgverlener moet aandacht hebben voor het voorkomen, evalueren, behandelen en verzachten van pijn.

Meer informatie over de pijnmeting in AZ Oudenaarde vindt u in onze brochure ‘Pijnmeting’.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Als patiënt heeft u het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat kan een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon zijn die door u aangewezen wordt om u bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over uw gezondheidstoestand, bij de inzage van uw patiëntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. 

Door het invullen van dit document kan u een vertrouwenspersoon aanstellen.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger

Indien de patiënt niet in staat is om zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen, is de vertegenwoordiger de persoon die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van de patiënt. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die de patiënt alleen bijstaat.

Door het invullen van dit document kan u een vertegenwoordiger aanstellen.