Ombudsdienst


Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis streven alle artsen en ziekenhuismedewerkers ernaar om u dagelijks te omringen met de beste zorgen. Ondanks deze inzet is het mogelijk dat bepaalde zaken toch niet lopen zoals verwacht of dat er ongenoegen ontstaat.
Deze pagina geeft u meer informatie rond de ombudsdienst:

Een gesprek kan helpen


Een gesprek met de betrokken hulpverlener of de dienstverantwoordelijke kan helpen om misverstanden op te helderen of zaken te corrigeren. Dit is veelal de snelste en eenvoudigste oplossing. Indien een gesprek met de zorgverlener niet mogelijk is of niet in een genoegdoening resulteert, dan kan u steeds de ombudsdienst contacteren. Deze dienstverlening is gratis.

Wat zijn uw rechten als patiënt


Sedert 2002 beschikt België over een wet m.b.t. de rechten van de patiënt (22 augustus 2002, BS 26/09/02). Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de beroepsbeoefenaar samen te werken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende patiëntenrechten.

Lees verder

Hoe een klacht indienen


U kan uw suggesties, vragen of klachten bezorgen aan de ombudsdienst.
De ombudsvrouw kan op verschillende manieren gecontacteerd worden.

Lees verder

De behandeling van uw klacht


Na kennisname van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. De ombudsvrouw bespreekt de klacht met de betrokken hulpverlener. De ombudsvrouw zal bij een klacht bemiddelen om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Als er binnen het ziekenhuis geen oplossing bereikt wordt, zal de ombudsvrouw u informeren over andere instanties waar u eventueel terecht kan. De ombudsvrouw dient tijdens het volledig onderzoek een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de ombudsvrouw of kan u het huishoudelijk reglement met betrekking tot de ombudsdienst nalezen.

Informatie over de rechtsverhoudingen binnen het ziekenhuis


Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken.
Dit wordt de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid genoemd.

Er zijn echter uitzonderingen op deze centrale aansprakelijkheid nl. t.a.v. beroepsbeoefenaars voor wie het ziekenhuis het anders heeft bepaald.

Met dit formulier wordt u geïnformeerd over de beroepsbeoefenaars waarvoor het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor diens tekortkomingen.

Dit heeft tot gevolg dat u in deze gevallen de beroepsbeoefenaars zelf dient aan te spreken en niet het ziekenhuis.

Lees verder