• Welkom
  • Patiënten
  • Meer info
  • Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (8.12.1992)

Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (8.12.1992)


De persoonlijke gegevens over jouw gezondheidstoestand worden door de geneesheer opgenomen in een computerverwerkt gegevensbestand (jouw medisch dossier en nomenclatuur), overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en reglementaire bepalingen.

Art. 7: "De medische persoonsgegevens mogen uitsluitend onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de geneeskunst worden verwerkt. Alle persoonsgegevens waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandeling of verzorging, worden als medische persoonsgegevens beschouwd. …
Behoudens afwijking door of krachtens de wet is het verboden deze gegevens aan derden mede te delen. Met de bijzondere schriftelijke toestemming van de betrokkene of in spoedgevallen met het oog op zijn medische behandeling kunnen zij evenwel worden medegedeeld aan een beoefenaar van de geneeskunst en aan diens medische ploeg."

Meer inlichtingen vind je achteraan in de infobrochure bij de Infofiche 'Bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.