Wet op de rechten van de patiënt (22.8.2002)


De patiënt heeft recht op:

  • kwaliteitsvolle dienstverlening
  • vrije keuze van beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van die keuze
  • informatie over de gezondheidstoestand
  • het geven van toestemming nopens onderzoeken en behandeling
  • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
  • inzage in zijn/haar dossier (met uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden), evenals in de uitslagen van onderzoeken
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • klachtenbemiddeling

De Federale commissie 'Rechten van de patiënt', opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over de patiëntenrechten. Meer info kan verkregen worden via de ombudsfunctie van het ziekenhuis.