Uw verblijf


Dagschema

De dagindeling van het ziekenhuis verloopt als volgt:

  • 8.00 uur: ontbijt, gevolgd door hygiënische verzorging en kameropschik
  • 11.30-12.30 uur: middagmaal
  • 14.00 uur: bezoek, koffie, verzorging en kameropschik
  • 17.30 uur: avondmaal, gevolgd door verzorging
  • 20.00 uur: einde bezoek

We trachten dit dagschema nauwgezet te respecteren, al is dit niet altijd mogelijk. We vragen ook hiervoor enig begrip.
In de loop van de dag gebeuren de noodzakelijke medische onderzoeken en het artsenbezoek. De artsen en het verplegend personeel staan steeds ter beschikking van de patiënten en hun familie.
Voor alle afspraken kan u steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige of bij de verantwoordelijke van de dienst.

Bezoekuren

Voor de bezoekuren verwijzen we u graag door naar de specifieke pagina daarover.

Maaltijden en dieet

  • Dagelijks wordt iedere patiënt bevraagd omtrent de keuze van ontbijt, middagmaal en avondmaal voor de volgende dag. Er zijn meerdere keuzemogelijkheden voor de samenstelling van deze maaltijden, steeds rekening houdend met eventuele dieetvoorschriften van uw behandelend arts. Wijzigingen zijn mogelijk, afhankelijk van het tijdstip van aanvraag.
  • U kan ook een vegetarisch menu samenstellen.
  • Indien u een dieet volgt, meldt u dit aan de verpleegkundige van uw afdeling, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Dieetmaaltijden worden samengesteld volgens de richtlijnen van de arts. Indien u moeilijkheden zou ondervinden met uw dieet, kan u via de verpleegkundige een beroep doen op de diëtisten. Ook na uw ontslag kan u verder beroep doen op de diëtisten van het ziekenhuis. U kan een afspraak maken bij onze diëtisten op het telefoonnummer 055 33 60 81.

Kapper - Pedicure

Indien u dit wenst, kan u een afspraak maken met een kapper of pedicure. Gelieve hierover afspraken te maken met de verpleging.

Nachtrust

Om 22.00 uur begint de nachtrust. Vanaf dat ogenblik worden alle patiënten verzocht op hun kamer te blijven. U kan nog radio luisteren of TV kijken, mits dit niet storend is voor uw medepatiënten. Een goede nachtrust is van vitaal belang!

Wandelen in het ziekenhuis

U kan andere patiënten een bezoekje brengen, maar informeer eerst bij de verpleegkundige of dit toegelaten is. Wanneer u uw kamer verlaat, dient u een kamerjas aan te trekken.

Elke patiënt wordt geacht zich steeds ter beschikking te houden voor alle medische en paramedische consulten, onderzoeken en (be)handelingen.
Het verlaten van het ziekenhuisgebouw gebeurt in alle omstandigheden op eigen verantwoordelijkheid! Afspraken daaromtrent kunnen worden gemaakt met de behandelend arts en/of verpleging.

Roken

Het AZ Oudenaarde is aangesloten bij het netwerk van rookvrije ziekenhuizen. In het kader daarvan geldt een absoluut rookverbod over de volledige ziekenhuissite! Van de bezoekers wordt verwacht dat zij dit algemeen rookverbod respecteren. Doof uw sigaret bij het betreden van de ziekenhuisterreinen in de daartoe voorziene asbakken.

Aansluitend werd een rookstopkliniek opgericht ten behoeve van patiënten en personeelsleden die overwegen met roken te stoppen. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij het onthaal of de hoofdverpleegkundigen.

Roken in openbare gebouwen is bij wet verboden en kan strafrechterlijk worden vervolgd. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen worden patiënten die, na te zijn aangemaand, het rookverbod blijven negeren, verzocht om onmiddellijk het ziekenhuis te verlaten! Het stipt naleven van het rookverbod is onontbeerlijk voor het waarborgen van de veiligheid, hygiëne en het comfort van de patiënt.
E-sigaretten vallen eveneens onder de rookwetgeving en zijn dus verboden in het ziekenhuis en op de terreinen.

Privacy

Geen enkele inlichting over uw gezondheidstoestand wordt aan derden medegedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming! Heeft u specifieke privacywensen, dan kan u deze voorleggen aan de hoofdverpleegkundige.

Klachten/Ombudsfunctie

Elke klacht is voor het AZ Oudenaarde belangrijk. De klachten worden door de klachtenbemiddelaar met de grootste aandacht behandeld. Schriftelijke klachten worden schriftelijk beantwoord. Vermeld daarom steeds duidelijk uw naam en adres.

Uw mening is belangrijk!

De ziekenhuisdirectie hecht veel belang aan uw mening. Die kan u kenbaar maken door het invullen van een tevredenheidsenquête die u in de onthaalmap aantreft of digitaal op onze website. Er wordt gepeild naar uw tevredenheid over het onthaal, de verpleegkundige zorg, de artsen en andere zorgverleners.

De ingevulde vragenlijst kan u in een gesloten omslag afgeven bij de onthaaldienst.
We stellen het op prijs dat u dit beoordelingsformulier invult. Door uw inbreng kunnen wij de kwaliteit van onze zorg voortdurend verbeteren. Ook voorstellen tot verbetering zijn welkom!