Wat brengt u mee?


Administratief

Bij een gewone opname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Naam van de huisarts. Bij elke opname wordt gevraagd wie uw huisarts is. Dit is belangrijk, aangezien de huisarts op de hoogte wordt gebracht van uw opname, ontslag en resultaten van onderzoeken.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon die tijdens uw verblijf eventueel kan worden gecontacteerd.
 • Formulier van hospitalisatieverzekering + kaart. Het ziekenhuis heeft afspraken met de volgende zorgverzekeraars: DKV, MEDI ASSISTANCE, MEDI LINK, ASSURCARD.
 • Buitenlandse patiënten brengen een Europese ziekteverzekeringskaart of een vervangend document mee.

Voor de inschrijving van uw baby

 • Uw trouwboekje of de erkenning van uw baby.
 • De KIDS-ID van uw baby of een attest in afwachting van de KIDS-ID van uw baby.

Voor uw behandeling:

 • De ingevulde documenten in de onthaalmap, als u deze vooraf van de arts ontving tijdens de consultatie.
 • Verwijsbrief van uw behandelend arts of documenten van eerdere hospitalisaties, ingrepen of doorstane ziekten.
 • Bloedgroepkaart.
 • Medicatiezak met ingevulde lijst van geneesmiddelen, met vermelding van dosis en tijdstip van inname.
 • Attest van het ziekenfonds voor attestgebonden geneesmiddelen (dit zijn geneesmiddelen waarvoor u een toelating nodig hebt van de adviserend arts).
 • Medische documenten (medische rapporten, code medische beeldvorming, andere documenten die
  betrekking hebben op uw opname).
 • Eventueel thuiszorgdossier of –fiche.

Bij arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk, vordert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks van de verzekering. Dit is alleen mogelijk indien het ongeval is aangegeven bij de verzekering.
Daarom is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens beschikken:

 • naam en adres van uw werkgever,
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij,
 • het polisnummer en/of het dossiernummer,
 • eventueel ook een attest van erkenning van het arbeidsongeval door de verzekeringsmaatschappij.
 • Belangrijk: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Patiënten met zelfstandig statuut kennen een specifieke regeling. Meer inlichtingen kan u bekomen bij het onthaal.

Andere ongevallen

Sport-, school-, verkeersongevallen, worden via het ziekenfonds geregeld. Het remgeld dient u zelf van de verzekering terug te vorderen.

Belangrijk

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
Patiënten die loontrekkend, werkloos of zelfstandig zijn, moeten erop toezien dat het getuigschrift van ziekte, beter gekend als "vertrouwelijk", binnen de gestelde termijn naar de adviserende arts van de mutualiteit wordt gestuurd. Zoniet bestaat het risico loon of uitkering te verliezen.

Persoonlijke benodigdheden

 • persoonlijke kledij,
 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, borstel…),
 • nachtkledij en goed sluitende pantoffels,
 • een kamerjas (verplicht te dragen bij het verlaten van de kamer),
 • (eventueel) leesbril, lectuur of schrijfmateriaal,
 • (eventueel) uw PC/laptop en netwerkkabel.

Voor de opname van uw kind doet u er goed aan wat vertrouwd speelgoed of knuffels mee te brengen.
Bij een dringende (niet vooraf geplande) opname kunnen onze diensten tijdelijk in de belangrijkste benodigdheden voorzien. Een "gastentasje" met de meest noodzakelijke zaken (tandborstel + tandpasta, kammetje, zeep en washandje, shampoo …) wordt te koop aangeboden bij het onthaal.

Geld en waardevolle voorwerpen

Wij raden u af om volgende voorwerpen mee te brengen:

 • meer geld dan nodig is voor uw verblijf,
 • waardevolle papieren,
 • juwelen, enz.

Indien u dit wenst, bestaat de mogelijkheid om deze voorwerpen in bewaring te geven bij de sociale dienst, die u een ontvangstbewijs zal geven.
Opgelet: het AZ Oudenaarde is een open huis waar veel mensen over de vloer komen. Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verdwenen voorwerpen.
Voor meer inlichtingen omtrent uw opname kan u steeds terecht op de nummers 055 33 66 30 of 055 33 66 39.

Geneesmiddelen

Het is belangrijk dat de zorgverleners weten welke geneesmiddelen u thuis gebruikt (hebt). Breng uw geneesmiddelen mee in de thuismedicatiezak die u bij de consultatie ontving. Op deze zak kan u de naam van het geneesmiddel, de dosis en het tijdstip van inname noteren. Denk ook aan supplementen,
vitamines, crèmes, zalven en andere producten

Tijdens uw verblijf gebruikt u geneesmiddelen van het ziekenhuis. Neem uw eigen geneesmiddelen enkel in overleg met uw zorgverlener. Bepaalde combinaties kunnen immers ongewenste effecten hebben.