Wat brengt u mee?


Administratief

Bij een gewone opname

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning.
 • Naam en adres van de huisarts. Bij elke opname wordt gevraagd wie uw huisarts is. Dit is belangrijk, aangezien de huisarts per brief of mail op de hoogte wordt gebracht van uw opname, ontslag en resultaten van onderzoeken.
 • Adres en telefoonnummer van een contactpersoon.
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E111 of een Europese Zorgverzekeringskaart (EVZK) mee.
 • Formulier van eventuele hospitalisatieverzekering + kaart. Daarenboven heeft het ziekenhuis afspraken met volgende zorgverzekeraars: DKV, MEDI ASSISTANCE, MEDI LINK, ASSURCARD.

Bij arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval of ongeval op weg van en naar het werk, vordert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks van de verzekering. Dit is alleen mogelijk indien het ongeval is aangegeven bij de verzekering.
Daarom is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens beschikken:

 • naam en adres van uw werkgever,
 • naam en adres van de verzekeringsmaatschappij,
 • het polisnummer en/of het dossiernummer,
 • eventueel ook een attest van goedkeuring van het arbeidsongeval door de verzekeringsmaatschappij.
 • Patiënten met zelfstandig statuut kennen een specifieke regeling. Meer inlichtingen kan u bekomen bij het onthaal.

Andere ongevallen

Sport-, school-, verkeersongevallen, worden via het ziekenfonds geregeld. Het remgeld dient u zelf van de verzekering terug te vorderen.

Belangrijk

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
Patiënten die loontrekkend, werkloos of zelfstandig zijn, moeten erop toezien dat het getuigschrift van ziekte, beter gekend als "vertrouwelijk", binnen de gestelde termijn naar de adviserende arts van de mutualiteit wordt gestuurd. Zoniet bestaat het risico loon of uitkering te verliezen.

Medisch

 • verwijsbrief van uw behandelend arts of documenten betreffende vroegere hospitalisaties, ingrepen of doorstane ziekten,
 • bloedgroepkaart,
 • lijst van geneesmiddelen die u de laatste tijd heeft ingenomen, met vermelding van dosis en tijdstip van inname,
 • attest van de mutualiteit voor attestgebonden geneesmiddelen (dit zijn geneesmiddelen waarvoor u een toelating nodig hebt van de adviserend arts),
 • medische documenten (medische rapporten, RX- en scannerbeelden die betrekking hebben op uw opname),
 • eventueel thuiszorgdossier of -fiche.

Persoonlijke benodigdheden

 • persoonlijke kledij,
 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, borstel…),
 • nachtkledij en goed sluitende pantoffels,
 • een kamerjas (die u aantrekt bij het verlaten van de kamer),
 • (eventueel) leesbril, lectuur,
 • (eventueel) uw PC/laptop en netwerkkabel.

Voor de opname van uw kind doet u er goed aan wat vertrouwd speelgoed of knuffels mee te brengen.
Bij een dringende (niet vooraf geplande) opname kunnen onze diensten tijdelijk in de belangrijkste benodigdheden voorzien. Een "gastentasje" met de meest noodzakelijke zaken (tandborstel + tandpasta, kammetje, zeep en washandje, shampoo …) wordt te koop aangeboden bij het onthaal.

Geld en waardevolle voorwerpen

Wij raden u af om volgende voorwerpen mee te brengen:

 • meer geld dan nodig is voor uw verblijf,
 • waardevolle papieren,
 • juwelen, enz.

Indien u dit wenst, bestaat de mogelijkheid om deze voorwerpen in bewaring te geven bij de sociale dienst, die u een ontvangstbewijs zal geven.
Opgelet: het AZ Oudenaarde is een open huis waar veel mensen over de vloer komen. Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verdwenen voorwerpen.
Voor meer inlichtingen omtrent uw opname kan u steeds terecht op de nummers 055 33 66 30 of 055 33 66 39.