Participatie


In AZ Oudenaarde betekent patiëntparticipatie “het betrekken van de patiënt (en/of diens familie) bij de zorgverlening” en dit op verschillende niveaus in de organisatie. Van een duidelijke informatievoorziening tot het vragen naar de mening van patiënten en inspraak in beslissingen rond het behandeltraject. Dit gaat in de eerste plaats over de patiënt, ‘de ontvanger van de zorg’, maar kan ook betrekking hebben op de familie of het ondersteunend netwerk rond de patiënt.

Patiëntparticipatie is een belangrijk onderdeel in de missie en visie van het ziekenhuis en is ook vervat in de pijler ‘Kwaliteit’ van de strategische doelen.

Participatieladder

De ‘participatieladder’ geeft de verschillende niveaus van patiëntparticipatie weer. Iedere trede staat voor de mate van invloed die patiënten en naasten hebben. Hoe hoger op de ladder, hoe meer inbreng en/of eigen verantwoordelijkheid.

 • Informeren
  Patiënten worden doorheen het zorgproces op de hoogte gesteld van hun behandeling of onderzoek.
 • Meedenken
  Patiënten praten en denken mee. Professionals vragen actief naar de mening van de patiënt. Dit kan ook gaan over de mening van patiënten in het algemeen, via een tevredenheidsbevraging.
 • Adviseren
  De patiënt adviseert. Patiënten worden geraadpleegd over specifieke aspecten binnen de kwaliteitsverbetering. Er is sprake van direct contact tussen zorgverlener en patiënt. Patiënten worden expliciet naar hun mening gevraagd.
 • Coproduceren
  De patiënt beslist mee. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking, waarbij patiënten een eigen rol hebben en ook meebeslissen waarover zij spreken.
 • Meebeslissen
  De patiënt kan mee sturen en beslissen over een activiteit of organisatie. De regie over de zorg ligt op dit niveau bij de patiënt. De professional krijgt een adviserende rol.

Voorbeelden van participatieprojecten in het ziekenhuis

Patiëntveiligheidskaart (informeren)

In de onthaalmap vinden patiënten een patiëntveiligheidskaart terug. Hierin staan tips hoe je als patiënt zelf kan helpen om je behandeling of ingreep vlot te laten verlopen. 

De drie goede vragen (informeren/meedenken)

Op consultatie gaan bij de arts kan overweldigend zijn. Drie goede vragen kunnen je helpen om het gesprek te structureren en ervoor te zorgen dat je niets vergeet. In de wachtzalen en aan het onthaal zijn folders beschikbaar met deze drie vragen en wat ruimte voor notities. Zo vertrek je goed voorbereid naar het gesprek met de arts!

Patiënttevredenheid (meedenken)

De tevredenheid van patiënten wordt in AZ Oudenaarde voortdurend gemeten d.m.v. een patiënttevredenheidsbevraging. Lees er hier meer over.

Dagboek nevenwerkingen (meedenken)

Op het dagziekenhuis inwendige ziekten vullen patiënten een dagboek in met hun nevenwerkingen.

Overdracht aan bed (meedenken)

Op de diensten Intensieve Zorgen en Kortverblijf wordt gewerkt met overdracht aan bed, waarbij de cliënt aanwezig is en uitleg kan vragen tijdens de informatieoverdracht tussen de zorgverleners.

Intakegesprekken (adviseren)

Op de dienst Revalidatie en Dagziekenhuis Inwendige Ziekten worden intakegesprekken gevoerd met de patiënten, waarbij de zorgdoelen en -verwachtingen samen met de patiënt bekeken worden.

Participatie op beleidsniveau: de Cliëntenraad

De Cliëntenraad van AZ Oudenaarde is een onafhankelijk adviesorgaan dat de ziekenhuisdirectie adviseert over allerlei aangelegenheden waar patiënten en bezoekers mee te maken krijgen, zoals de leesbaarheid van informatiebrochures, huisvesting, voedingsbeleid, bereikbaarheid, informatievoorziening, … enzovoort. Zij verwerken adviesvragen van de directie en brengen ook eigen onderwerpen op de agenda in de vorm van een rondetafelgesprek over wat goed en niet goed loopt in het ziekenhuis. De adviezen worden opgenomen in de Stuurgroep Kwaliteit en teruggekoppeld naar het Directiecomité.

De Cliëntenraad van AZ Oudenaarde leest nieuwe informatiebrochures na op duidelijkheid voor patiënten. Zij doen ook suggesties voor aanvulling of aanpassing. Ook patiënten worden gestimuleerd om opmerkingen en suggesties over brochures door te geven.

Meedenken met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt vier keer per jaar samen, telkens op een dinsdagmiddag, van 12:15 tot 13:30. De vergaderingen vinden plaats in het administratief Centrum van AZ Oudenaarde. Er is een broodjeslunch voorzien.

Woon je in (regio) Oudenaarde en ken je het ziekenhuis? Dan kan je in principe lid worden van de Cliëntenraad. Een kritische, maar constructieve houding is belangrijk. We zoeken enthousiaste leden die willen meedenken over allerlei aspecten van het ziekenhuis. We vragen leden om aanwezig te zijn op de vergaderingen en daarnaast ook om af en toe wat tijd vrij te maken om informatiebrochures na te lezen op duidelijkheid voor de ziekenhuispatiënten.

Voor meer info raadpleeg:
Delphine Eeckhout
Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg
T 055 33 66 95
E Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Participatiecultuur in AZ Oudenaarde

AZ Oudenaarde nam in 2020 deel aan de patiëntparticipatiecultuurpeiling, een initiatief van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent. Zij ontwikkelden een ‘self-assessment tool’ voor zorgverleners om de de afdelingscultuur rond patiëntenparticipatie te kunnen meten, waaronder ook de houding t.o.v. de participatie van de patiënt in het kader van patiëntveiligheid. Voor AZ Oudenaarde werd de bevraging door 95 zorgverleners ingevuld. We merken dat patiëntparticipatie een bekend begrip is bij onze zorgverleners, waar zij overwegend positief tegenover staan. De resultaten stemmen dan ook overeen met het ziekenhuisbreed beleid. Meer details vind je in deze rapportage