Patiëntveiligheid


Door middel van kwaliteitsprojecten wordt de focus rond patiëntveiligheid scherp gehouden bij de zorgverleners van AZ Oudenaarde.

Veiligheidsmanagementsysteem

Ziekenhuizen moeten beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem (VMS), waarbij onbedoelde incidenten behandeld en geanalyseerd worden en proactief nagedacht wordt over mogelijke risico’s bij nieuwe projecten of veranderingen.

Patiëntidentificatie

Een correcte patientenidentificatie is de hoeksteen van veilige zorg. Daarom krijgt elke patiënt in AZ Oudenaarde een identificatiebandje aangemeten. Zo kan elke zorgverlener controleren of de beschikbare gegevens om een onderzoek of behandeling uit te voeren de juiste zijn. Regelmatig wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van het bandje, de correctheid en volledigheid van de gegevens.

Handhygiëne

De beste manier om de verspreiding van ziekenhuisinfecties en ziektekiemen tegen te gaan, is een nauwgezette en doorgedreven handhygiëne zowel bij ziekenhuismedewerkers als bij patiënten en bezoekers. Zorgverleners en patiënten worden daarom regelmatig bewust gemaakt van het belang van een goede handhygiëne.

Veilige heelkunde

AZ Oudenaarde werkt met een checklijst voor veilige heelkunde. Via deze aftoetslijst worden de kritieke punten op de vier belangrijkste momenten bij een ingreep systematisch gecontroleerd. De lijst zorgt voor een goede en duidelijke communicatie binnen het operatieteam en voorkomt mogelijke veiligheidsproblemen in de operatiekamer.

Veilige medicatie

AZ Oudenaarde maakte uitgebreide afspraken rond het voorbereiden en toedienen van geneesmiddelen. Er werden specifieke voorzorgsmaatregelen genomen rond de bewaring en het gebruik van hoogrisicomedicatie. Om een goed medicatieoverzicht te bewaren bij opname en ontslag, heeft AZ Oudenaarde ook aandacht voor de thuismedicatie. Door middel van de thuismedicatiezak wordt de patiënt al vóór de opname betrokken in het medicatie-zorgproces.

Patiëntveiligheid

Het bieden van verantwoorde, kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg staat centraal in de visie van het ziekenhuis. De slagzin van AZ Oudenaarde luidt: “de kwaliteit van vandaag is onze reputatie van morgen”.
In het kader van de ziekenhuisbrede accreditatie wordt in AZ Oudenaarde gestreefd naar een voortdurende verbetercultuur. Door het uitvoeren van interne metingen en deelname aan externe audits en overheidscontroles wordt de aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid permanent onder de aandacht gebracht van ziekenhuismedewerkers.

Beschermende maatregelen

Elke hospitalisatie kan bij kwetsbare patiënten aanleiding geven tot verwarring en onrust. Daarom willen wij deze patiënten zo goed mogelijk helpen en beschermen tegen mogelijke gevaren. Soms is het nodig gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen of fysieke fixatie. Binnen AZ Oudenaarde staan wij voor een fixatie-arm beleid. Indien toch fixatie nodig is, gebeurt dit pas nadat mogelijke alternatieven onderzocht worden en enkel na overleg en toestemming met de patiënt en/of familie. Meer informatie vindt u in onze patiëntenbrochure.