Patiëntveiligheid


Onze ziekenhuiswerking is erop gericht om een veilige zorg te kunnen bieden aan patiënten. Je kan ons zelf ook helpen om jouw zorgtraject in AZ Oudenaarde efficiënt en veilig te laten verlopen.

Informatie over jouw gezondheidstoestand

De zorgverleners informeren je zo goed mogelijk over je gezondheidstoestand en je zorgtraject in het ziekenhuis. Mondelinge informatie wordt schriftelijk ondersteund, bijvoorbeeld met de onthaalmap die je van de arts ontvangt tijdens de consultatie. Lees deze goed door, ze bevat belangrijke documenten die je nodig hebt voor een opname of behandeltraject in het ziekenhuis.

Vraag en vertel ons zoveel mogelijk

Geef bij opname en tijdens je verblijf zoveel mogelijk informatie over je gezondheidstoestand. Vermeld ook allergieën. Stel vragen over de duur en het verloop van de ingreep of behandeling. Vraag wat je zelf kan doen om het herstel vlotter te laten verlopen. Is er iets niet duidelijk of twijfel je ergens over? Ontvang je tegenstrijdige informatie? Laat het weten aan je zorgverlener.

Medicatie

AZ Oudenaarde maakte uitgebreide afspraken met zorgverleners rond het voorbereiden en toedienen van geneesmiddelen. Er worden specifieke voorzorgsmaatregelen genomen rond onder andere de bewaring en het gebruik van hoogrisicomedicatie. 

Om je bij een geplande ingreep zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het van cruciaal belang dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ziekenhuis op de hoogte zijn van de geneesmiddelen die je thuis inneemt.

Vertel ons over je medicatie

Met de medicatiezak kan je je thuismedicatie eenvoudig meenemen bij opname. Zo geef je de zorgverleners een actueel overzicht van de medicatie die je inneemt. Noteer dit op de medicatiezak of op de anesthesiedocumenten in de onthaalmap. Denk ook aan supplementen, vitamines, crèmes, zalven en andere producten!

Merkt je tijdens je verblijf veranderingen op in de medicatie? Is de vorm of kleur van de medicijnen anders? Krijg je meer of minder medicijnen dan gewoonlijk? Vraag uitleg aan je zorgverlener.

Patiëntidentificatie

Een correcte patientenidentificatie is de hoeksteen van veilige zorg. Daarom krijgt elke patiënt in AZ Oudenaarde een identificatiebandje aangemeten. Zo kan elke zorgverlener controleren of de beschikbare gegevens om een onderzoek of behandeling uit te voeren de juiste zijn. Regelmatig wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van het bandje, de correctheid en volledigheid van de gegevens.

Help ons je te herkennen

Vragen medewerkers je regelmatig naar uw voornaam, naam en geboortedatum? Zo zijn we zeker dat je de juiste behandeling krijgt, en niet die van een kamer- of naamgenoot!

 • Verwittig je zorgverlener als:
  • Je geen identificatiebandje ontvangen hebt.
  • De gegevens op uw bandje niet kloppen of moeilijk leesbaar zijn.

Valpreventie

Valpreventie is het voorkomen van vallen. Onze zorgmedewerkers spelen een belangrijke rol bij het signaleren en verkleinen van valrisico’s. Dat kan gaan over oudere of minder mobiele patiënten, maar ook over kinderen of patiënten die een ingreep ondergingen.

Help ons om vallen te voorkomen

 • Draag aangepaste schoenen of pantoffels (anti-slipzool, goed aansluitend rond voet en enkel).
 • Doe het licht aan als je ’s nachts opstaat.
 • Gebruik een loophulpmiddel of vraag hulp wanneer je je niet alleen kunt verplaatsen.
 • Leun niet op het nachtkastje of de infuusstaander.
 • Laat zo min mogelijk persoonlijke materialen op de grond staan.

Handhygiëne

De beste manier om de verspreiding van ziekenhuisinfecties en ziektekiemen tegen te gaan, is een nauwgezette en doorgedreven handhygiëne, zowel bij ziekenhuismedewerkers als bij patiënten en bezoekers. Zorgverleners en patiënten worden daarom regelmatig bewust gemaakt van het belang van een goede handhygiëne.

Help ons om ziekenhuisinfecties te voorkomen

Onze medewerkers doen hun uiterste best om de handhygiënerichtlijnen steeds correct toe te passen, maar uiteraard kunnen zij dit ook wel eens vergeten. Je mag hen hieraan helpen herinneren! Durf gerust te vragen of de zorgverlener zijn handen heeft ontsmet of vraag hem of haar om een polsuurwerk of ring uit te doen.

Ook voor jezelf is het belangrijk om zowel in als buiten het ziekenhuis te zorgen voor een goede handhygiëne bij je dagelijkse activiteiten.

De belangrijkste tips:

 • Was na elk toiletbezoek je handen met water en zeep.
 • Was je handen voor het eten.
 • Was je handen voor elke handeling waarbij zuivere handen nodig zijn (bijvoorbeeld contactlenzen aanbrengen, medicatie innemen).

Contact

Arts Ziekenhuishygiëne
Dr. Peter Ghys

Verpleegkundig ziekenhuishygiënist
Saskia De Keyser
Tel: 055 33 66 62
email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Fixatie-arm beleid

Elke hospitalisatie kan bij kwetsbare patiënten aanleiding geven tot verwarring en onrust. Daarom willen wij deze patiënten zo goed mogelijk helpen en beschermen tegen mogelijke gevaren. Soms is het nodig om gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen of fysieke fixatie.

 • Fysieke fixatie wordt meestal gedefinieerd als: ‘elke handelingsmethode, materiaal of uitrusting aan of in de buurt van het lichaam van een persoon met de opzettelijke bedoeling dat de persoon deze niet kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid beperkt’.

Binnen AZ Oudenaarde staan wij voor een fixatie-arm beleid. Indien toch fixatie nodig is, gebeurt dit pas nadat mogelijke alternatieven onderzocht worden en enkel na overleg met en toestemming van de patiënt en/of familie. De enige redenen om gebruik te maken van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn:

 • Bij ernstige en acuut optredende problemen waarbij de patiënt of anderen in gevaar zijn.
 • Het risico op onderbreking van levensnoodzakelijke therapie.
 • Als alle mogelijke alternatieven onvoldoende blijken te zijn of falen.

Alvorens over te gaan tot fixatie worden eerst alternatieven overwogen. De beslissing tot gebruik van fixatie gebeurt in overleg met de patiënt en/of familie. Tevens wordt aan de patiënt en/of familie gevraagd om het toestemmingsformulier of weigering tot fixatie te ondertekenen. De vrijheidsbeperking moet zo kort mogelijk zijn; de nood wordt dan ook regelmatig geëvalueerd.

Meer informatie vind je in onze patiëntenbrochure. Deze brochure wordt eveneens bezorgd aan de familie. 

Afzondering

Afzonderen is het verschaffen van een minimaal gestructureerd verblijf waarin de patiënt vrij kan bewegen met een minimum aan gevaar voor zichzelf en/of anderen. De afzondering van de patiënt moet bijdragen tot het vrijwaren van de fysische en psychische integriteit.

Indicaties:

 • Destructief gedrag:

- Agressie naar voorwerpen, naar anderen of de omgeving en/of naar zichzelf (automutilatie)

- Suïcidepoging

 • Gedesoriënteerd gedrag:

- Intoxicatie van middelen of alcohol

- Agitatie

Niet elke patiënt wordt bij het vaststellen van gedesoriënteerd gedrag systematisch afgezonderd. Dit wordt enkel gedaan wanneer de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of de omgeving. 

In het geval van afzonderen wordt de patiënt elke 15 minuten gecontroleerd en wordt de toestand genoteerd op het controleblad van het afzonderingsformulier. Indien een contactpersoon van de patiënt gekend is, wordt deze verwittigd. Ook de vertrouwenspersoon wordt verwittigd (tijdens de kantooruren).

Dwangmedicatie

Met dwangmedicatie bedoelen we het toedienen van medicatie (vb. kalmeringsmiddelen) tegen de zin van de patiënt. Het is een maatregel die kan toegepast worden wanneer de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf, voor anderen of de omgeving.

Op vraag van de verpleegkundige of de arts kan dwangmedicatie worden toegediend. Het is de behandelende arts die de medicatie voorschrijft. Na toedienen van medicatie wordt de patiënt geobserveerd door de verpleegkundige, waarna de medicatie al dan niet aangepast wordt. De toediening van de medicatie wordt genoteerd in het patiëntendossier, waarna ook de familie wordt ingelicht.