Bestuur


De Algemene Vergadering is het hoogste beleidsorgaan en vergadert doorgaans tweemaal per jaar.
Aan de Algemene Vergadering worden de specifieke bevoegdheden zoals de toetreding en uittreding van leden, goedkeuring van de jaarrekening, benoeming en afzetting van bestuurders, de statuten en de statutenwijzigingen toegekend. In de Algemene Vergadering worden de verschillende partijen vertegenwoordigd: het OCMW, Aurora, GAZO vzw, MSSZ Aalst vzw. De algemeen directeur woont de vergadering bij.

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks en is belast met het bestuur en beleid van de Vereniging. De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het ziekenhuis en wordt daarin geadviseerd door het Directiecomité. In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van het OCMW, Aurora, GAZO vzw, MSSZ Aalst vzw. De algemeen directeur AZO, artsenvertegenwoordigers UZ Gent en de hoofdgeneesheer van het ASZ Aalst wonen de vergadering bij als raadgever.

Het Directiecomité vergadert maandelijks en is belast met het dagelijks management van het ziekenhuis. Het Directiecomité wordt geleid door de algemeen directeur. De verschillende departementshoofden, de hoofdgeneesheer, medische raad. Een vertegenwoordiger van het OCMW, Aurora, GAZO vzw en MSSZ Aalst vzw wonen de vergadering bij als raadgever.

GAZO vzw staat voor: "Geneesheren Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde" en is de artsenvereniging van het ziekenhuis. GAZO vzw neemt actief deel aan het ziekenhuisbeleid. De verantwoordelijkheid, ook financieel, wordt zowel door het ziekenhuis als door de artsen gedragen. GAZO vzw staat in een continu overleg met de ziekenhuisdirectie en de medische raad, evenals met de andere medische deelgenoot in de vereniging van het ziekenhuis, de artsenvereniging van het ASZ Aalst.

De organisatie AZO vzw bestaat uit 6 departementen:

  • Departement Administratie en Financiën (DAF)
  • Departement Verpleging (DV)
  • Medisch technisch departement (MTD)
  • Departement apotheek en zorglogistiek (DAZ)
  • Departement ondersteunende diensten (DOD)
  • Algemene directie (AD)

Klik hier om het volledige organogram te zien (pdf).

Wekelijks hebben de verantwoordelijken van de departementen en de afgevaardigden van de geneesheren een overlegmoment onder de vorm van het dagelijks bestuur. Onder leiding van de algemeen directeur worden hier departementsoverschrijdende zaken besproken.