Beleidsvisie


Strategische visie

De strategische doelstellingen zijn de lange termijnfocus van de organisatie, de speerpunten voor de komende beleidsperiode. Deze doelstellingen worden vertaald in de vijf etappes van AZ Oudenaarde. De operationele doelstellingen en jaaractieplannen worden opgehangen aan deze vijf strategische doelstellingen, die de koers van de organisatie zullen bepalen.

5 etappes

1. Identiteit en marktaandeel

AZ Oudenaarde wil haar identiteit verstevigen en haar marktaandeel verruimen door een duidelijkere profilering op de markt. Door middel van PR-initiatieven zullen de sterktes van AZ Oudenaarde duidelijker in de kijker gezet worden in de regio. Het kan daarbij gaan om ziekenhuisbrede acties of initiatieven voor een specifieke (medische) doelgroep.De keuze voor AZ Oudenaarde moet, in de eerste plaats voor inwoners van Oudenaarde, een evidentie zijn.

2. Aantrekkelijke werkgever

AZ Oudenaarde wil zich als aantrekkelijke werkgever profileren door te werken aan een goede balans tussen privé en werk, onder meer door het organiseren van verschillende initiatieven voor het verhogen van de mentale veerkracht en de opvolging van de medewerkerstevredenheid. De uitbreiding van het scholingsaanbod stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. Een goede nazorg voor uittreders verdient aandacht.

3. Financieel performant

AZ Oudenaarde streeft naar maximale financiële performantie door bedrijfseconomisch gericht te werken met kostenoptimalisatie en het perfectioneren van het stockbeheer.

4. Patiënt en kwaliteitgericht

AZ Oudenaarde stemt zijn organisatie af op de patiënt en de kwaliteit van zorg. De verbinding met de patiënt en zijn familie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de zorgkwaliteit. Daarom worden zorgpaden uitgewerkt, waarbij de verwachtingen van patiënt maximaal worden opgenomen. Op verschillende niveaus in de organisatie is aandacht voor het betrekken van de patiënt en/of diens familie bij de zorg. Ook bij het nemen van beleidsbeslissingen worden de patiëntenbelangen mee in overweging genomen. Het behalen van een gedegen kwaliteitslabel, dat patiëntgericht is en bewijs van het leveren van kwaliteitsvolle en veilige zorg is een onmisbaar kernpunt.

5. Volwaardige netwerkpartner

AZ Oudenaarde treedt op als valabele en betrouwbare netwerkpartner. AZ Oudenaarde heeft samen met het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent en Jan Palfijn Gent een engagementsverklaring ondertekend voor het vormen van het netwerk Gent met correcte en loyale verwijsafspraken waarbij gewerkt wordt aan het standaardiseren van de protocols binnen deze netwerkstructuur.

 

Missie

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde wil als basisziekenhuis in de regio Vlaamse Ardennen kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden. Het ziekenhuis staat garant voor een toegankelijke zorg voor iedereen, met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Bovendien wenst het ziekenhuis deze zorg te leveren aan de beste kostprijs.

AZ Oudenaarde streeft naar continue evaluatie en verbetering in alle aspecten van haar dienstverlening. Kwalitatieve zorg moet bereikt worden door een goede overkoepelende samenwerking en communicatiestromen met zowel de eigen medewerkers, externe zorginstanties als cliënten.

Visie

  • AZ Oudenaarde wil zich positioneren als een dynamisch en kwalitatief hoogstaand basisziekenhuis met een degelijke langetermijnvisie.
  • Het ziekenhuis wil in de regio Vlaamse Ardennen komen tot een duurzame uitbouw van een multidisciplinaire, kwaliteitsvolle gezondheidszorg volgens de noden van de bevolking met aandacht en zorg voor extramurale samenwerking.
  • Wij willen de ziekenhuisactiviteiten optimaliseren en differentiëren door het uitbouwen van overkoepelende zorgprogramma´s die onmiddellijk aansluiten bij de zorgbehoeften van de bevolking. In dit kader fungeert AZ Oudenaarde als netwerkpartner binnen het ziekenhuisnetwerk Gent, waarbij samenwerkingen worden uitgewerkt in hoofdzaak op klinisch, maar ook op ondersteunend en operationeel niveau.
  • Wij streven naar een degelijke communicatie tussen alle departementen binnen het ziekenhuis met als doel aan de patiënten continu een kwaliteitsvolle verzorging te kunnen aanbieden en dit vanaf het eerste contact met het ziekenhuis.
  • Wij willen aan alle medewerkers voldoende opleiding geven op niveau van kwaliteit, procedures en attitudes, zodat iedereen alle ontwikkelingen en verbeteracties binnen het ziekenhuis kan volgen en uitvoeren.
  • Wij streven naar een samenwerking voor en mét onze cliënten, door het voorzien van duidelijke communicatiemiddelen, het betrekken van cliënten bij het maken van keuzes m.b.t. de zorgverlening en door het integreren van cliëntenfeedback bij het nemen van beslissingen op verschillende niveaus in de organisatie.

Om de kwaliteit van zorgen continu te kunnen evalueren en bij te sturen en op die manier te streven naar een steeds betere kwaliteit, wordt binnen het ziekenhuis procedurematig gewerkt via de PDCA-cyclus. Hierbij worden de wettelijke bepalingen rond kwaliteitszorg in ziekenhuizen gevolgd.

Onze Koers

De ziekenhuismedewerkers van AZ Oudenaarde engageren zich om de waarden volgens onze KOERS na te streven.

koers

Onze erkenningen

BELAC-erkenning

Het associatielabo (samen met ASZ Aalst) beschikt sinds 2015 over het BELAC-accreditatiecertificaat, een keurmerk voor het volgen van strenge kwaliteitseisen.

NIAZ-accreditatie

AZ Oudenaarde is sinds 1 mei 2020 geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.  AZ Oudenaarde behaalde als eerste Vlaamse ziekenhuis een NIAZ-accreditatie op basis van het gloednieuwe QMentum Global normenkader. Dit kwaliteitslabel toont aan dat een ziekenhuis kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg verricht. Het doorvoeren van een verbetercultuur, waarbij de hele organisatie alert is op verbetermogelijkheden en die ook aanpakt, is een van de absolute voorwaarden voor het behalen van een NIAZ-accreditatie.

Smiley kwaliteitslabel

AZ Oudenaarde behaalde reeds in maart 2011 als eerste Vlaamse ziekenhuis het kwaliteitslabel ‘Smiley’. De smiley van het FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) bevestigt dat de strikte Europese hygiënewetgeving wordt gerespecteerd van de keuken tot bij de patiënt.