Beleidsvisie


Strategische visie

De strategische doelstellingen zijn de lange termijnfocus van de organisatie, de speerpunten voor de komende beleidsperiode. Deze doelstellingen worden vertaald in de vijf etappes van AZ Oudenaarde. De operationele doelstellingen en jaaractieplannen worden opgehangen aan deze vijf strategische doelstellingen, die de koers van de organisatie zullen bepalen.

5 etappes

1. Identiteit en marktaandeel

AZ Oudenaarde wil haar identiteit verstevigen en haar marktaandeel verruimen door een duidelijkere profilering op de markt. Door middel van PR-initiatieven zullen de sterktes van AZ Oudenaarde duidelijker in de kijker gezet worden in de regio. Het kan daarbij gaan om ziekenhuisbrede acties of initiatieven voor een specifieke (medische) doelgroep.De keuze voor AZ Oudenaarde moet, in de eerste plaats voor inwoners van Oudenaarde, een evidentie zijn.

2. Aantrekkelijke werkgever

AZ Oudenaarde wil zich als aantrekkelijke werkgever profileren door te werken aan een goede balans tussen privé en werk, onder meer door het organiseren van verschillende initiatieven voor het verhogen van de mentale veerkracht en de opvolging van de medewerkerstevredenheid. De uitbreiding van het scholingsaanbod stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. Een goede nazorg voor uittreders verdient aandacht.

3. Financieel performant

AZ Oudenaarde streeft naar maximale financiële performantie door bedrijfseconomisch gericht te werken met kostenoptimalisatie en het perfectioneren van het stockbeheer.

4. Patiënt en kwaliteitgericht

AZ Oudenaarde stemt zijn organisatie af op de patiënt en de kwaliteit van zorg. De verbinding met de patiënt en zijn familie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de zorgkwaliteit. Daarom worden zorgpaden uitgewerkt, waarbij de verwachtingen van patiënt maximaal worden opgenomen. Op verschillende niveaus in de organisatie is aandacht voor het betrekken van de patiënt en/of diens familie bij de zorg. Ook bij het nemen van beleidsbeslissingen worden de patiëntenbelangen mee in overweging genomen. Het behalen van een gedegen kwaliteitslabel, dat patiëntgericht is en bewijs van het leveren van kwaliteitsvolle en veilige zorg is een onmisbaar kernpunt.

5. Volwaardige netwerkpartner

AZ Oudenaarde treedt op als valabele en betrouwbare netwerkpartner. AZ Oudenaarde heeft samen met het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas Gent en Jan Palfijn Gent een engagementsverklaring ondertekend voor het vormen van het netwerk Gent met correcte en loyale verwijsafspraken waarbij gewerkt wordt aan het standaardiseren van de protocols binnen deze netwerkstructuur.

 

Missie

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde wil als basisziekenhuis in de regio Vlaamse Ardennen kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden. Het ziekenhuis streeft ernaar de toegankelijkheid van zorg te garanderen voor iedereen, met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Men tracht tevens deze zorg continu te evalueren en te verbeteren.
Bovendien wenst het ziekenhuis deze kwaliteitsverzorging te leveren aan de beste kostprijs. Door degelijk uitgewerkte communicatiestromen worden de eisen die aan deze kwaliteitszorg worden gesteld, aan alle werknemers van ons ziekenhuis kenbaar gemaakt zodat allen ernaar kunnen handelen en de patiënten uiteindelijk de resultaten van deze zorg dag na dag kunnen ervaren.

Visie

Ons ziekenhuis wil zich positioneren als een dynamisch en kwalitatief hoogstaand basisziekenhuis met een degelijke lange termijnvisie.
Het ziekenhuis wil in de regio Vlaamse Ardennen komen tot een duurzame uitbouw van een multidisciplinaire, kwaliteitsvolle gezondheidszorg volgens de noden van de bevolking.
Wij willen de ziekenhuisactiviteiten optimaliseren en differentiëren door het uitbouwen van overkoepelende zorgprogramma´s die onmiddellijk aansluiten bij de zorgbehoeften van de bevolking, door een verdere (sub)specialisatie en intensifiëren van de zorgverlening. Om dit te kunnen verwezenlijken werden samenwerkingsverbanden aangegaan met het ASZ-Aalst en het UZ-Gent.
Wij streven naar een degelijke communicatie tussen alle departementen binnen het ziekenhuis met als doel aan de patiënten continu een kwaliteitsvolle verzorging te kunnen aanbieden en dit vanaf het eerste contact met het ziekenhuis.
Wij willen aan alle medewerkers voldoende opleiding geven op niveau van kwaliteit, procedures en attitudes, zodat iedereen alle ontwikkelingen en verbeteracties binnen het ziekenhuis kan volgen en uitvoeren.
Om de kwaliteit van zorgen continu te kunnen evalueren en bij te sturen en op die manier te streven naar een steeds betere kwaliteit, wordt binnen het ziekenhuis procedurematig gewerkt via de PDCA-cyclus. Hierbij worden de wettelijke bepalingen rond kwaliteitszorg in ziekenhuizen gevolgd.